Stortinget kom med mange anmodningsvedtak, dvs. at Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med forslag på enkeltsaker. For mange av sakene bes regjeringen legge frem forslag senest i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, som etter planen skal legges frem 12. mai, men som muligens kommer tidligere i år.
Klynger Ekstrabevilgning på 50 mill. kr. Dette lå ikke inne i proposisjonen regjeringen la frem for Stortinget. Forslaget kommer derfor verken fra Innovasjon Norge eller regjeringen. FIN har jobbet mot opposisjonspartiene for å få dette bevilget.

Følgende offentlige utbetalinger utsettes:
• Innbetaling av arbeidsgiveravgiften er utsatt (termin som forfaller 15. mai er utsatt til 15. august).
• Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skatteytere utsettes.
• Formueskatt utsettes for bedrifter som går med underskudd i 2020.
• MVA-innbetaling med forfall 14. april (melding skal leveres da) utsettes til 10. juni.
• Forskuddsskatt på selskaper utsettes fra 15. april til 1. september.

 1. Etablere tilskuddsordning til bedrifter som har lidd økonomiske tap grunnet koronakrisen. Vedtatt en kompensasjonsordning på 20 mrd. i måneden ut mai. Detaljer presentert av regjeringen på pressekonferanse 2. april kl. 18.00:
  • Ordningen er ikke ment å stimulere til aktivitet, kun kompensere faste uunngåelige utgifter.
  • Dekningsgrad hhv 90% og 80 % av faste utgifter.
  • Ordningen gjelder for alle skattepliktige virksomheter i Norge (med noen unntak, blant andre private barnehager).
  • Minste utbetalingsbeløp er 5000 kr.
  • Det opprettes en portal med elektronisk søknad og godkjenning. Den skal være oppe 17. april. I tillegg kommer informasjonsside og call-senter.
  • Gjelder for mars, april og mai.
  • Kontrollregime i etterkant
  Må først vedtas av Stortinget og ESA-godkjennes. Legges frem for Stortinget 3. april (kan derfor bli endringer)
 2. Endre opsjonsbeskatningen slik at det å gi lønn supplert med aksjer blir et reelt alternativ til permitteringer. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskap i RNB.
 3. Forskuddsutbetaling av innvilgede tilskudd og lån i Innovasjon Norge og Skattefunn-midler Ikke noe på dette, men Forskningsråd har varslet at de iverksetter tiltak for aktører som er i en vanskelig situasjon på grunn av bortfall av inntjening eller kapital. Det legges opp til å redusere saksbehandlingstiden for Skattefunn-søknader til tre uker frem til sommeren. Videre vil Skattefunn-prosjekter som blir forsinket som følge av situasjonen, kunne søke om ett års forlengelse fra januar 2021.
 4. Kutte omsetningsgrensen for MVA-registrering for selskaper som har godkjente Skattefunn-prosjekter Ikke noe på dette.
 5. Etablere et venturelån i Innovasjon Norge for selskaper som allerede har profesjonelle investorer på eiersiden Ikke noe på dette.
 6. Oppkapitalisere eksisterende og nye investeringsmiljøer gjennom å utvide Investinors fond-i-fond-mandat til 2 mrd. kr. 1 mrd. til Investinor. 350 mill.kr til risikokapital og 650 mill. i økt kapitalinnskudd. Det lå 142 mill. i mandatet fra statsbudsjettet 2020. Totalt 1,142 mrd. kr. hos Investinor nå. Stortinget ber regjeringen vurdere om rammene bør økes ytterligere og komme tilbake til dette senest i RNB. Stortinget ber også regjeringen vurdere om det er hensiktsmessig å justere Investinors mandat.
 7. Øke bevilgningen til pre-såkornordningern med 200 mill. kr. og utvide ordningen med investeringsfradrag til også å gjelde investorers investering i investeringsfond som investerer i oppstartsselskaper
  • Det er opp til Investinor hvor mye av midlene som skal gå til presåkorn, såkorn og venture (ikke øremerket)
  • Stortinget ber regjeringen få fortgang på presåkorn (få ut midlene).
  • Presåkorn-midlene er ikke øremerket innovasjonsmiljøene, men er det er en plan om at midlene skal forvaltes gjennom innovasjonsmiljøer, men en større pott til færre innovasjonsmiljø sammenlignet med tidligere.
  • Uavklart hvor lang tid dette tar. NFD mener det vil gå raskere å få ut midlene nå enn da Innovasjon Norge hadde ansvaret. Tidligere var presåkorn innmeldt som tilskudd under statsstøtteregelverket (gruppeunntak) som førte med seg en masse krav om blant annet anbud. I den nye ordningen forsvinner alle kravene som fulgte med statsstøtteregelverket.
 8. Bedre tilgangen til egenkapital for enkeltselskaper ved å øke Investinors matchingmandat til 2 mrd. kr. og redusere kravene til privat matching. 1 mrd. kr. bevilget.
 9. Øke rammene for dagens investeringsfradrag i oppstartsselskaper til 10 mill. kr. pr. år Ikke noe på dette hittil. Annet
  • Miljøteknologiordningen økes med 750 mill.kr.
  • Innovasjonstilskuddsordningen økes med 100 mill.kr.
  • Stortinget øker rammen til kommunene med 3,75 mrd. og rammen til fylkeskommunen med 1 mrd. Fremkommer ikke at midlene til fylkeskommunene bør gå til regional næringsutvikling. FIN vil jobbe for at det kommer mer midler til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling i RNB.